Category: Obvestila

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DOGODKOV V SKLOPU PRAZNOVANJA KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS LAPORJE

 1. Uvod

Krajevna skupnost Laporje (v nadaljevanju: organizator) objavlja razpis za sofinanciranje dogodkov, ki bodo potekali v okviru praznovanja krajevnega praznika. Namen razpisa je spodbujanje in podpora aktivnostim, ki prispevajo k bogatitvi kulturnega, športnega in družabnega življenja v Krajevni skupnosti Laporje.

 1. Pogoji za prijavo

Na razpis se lahko prijavijo vsa registrirana društva in organizacije, ki delujejo na območju Krajevne skupnosti Laporje in izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • So pravno registrirane in imajo sedež v Krajevni skupnosti Laporje.
 • Njihova predlagana aktivnost ali dogodek je odprt za širšo javnost in prispeva k praznovanju krajevnega praznika.
 • Aktivnost ali dogodek se izvaja v času praznovanja krajevnega praznika.
 1. Merila za izbor

Pri izboru projektov za sofinanciranje bodo upoštevana naslednja merila:

 • Inovativnost in originalnost projekta.
 • Prispevek projekta k promociji in ugledu Krajevne skupnosti Laporje.
 • Vključevanje različnih ciljnih skupin (otroci, mladina, starejši).
 • Predvidena udeležba in obseg vpliva na lokalno skupnost.
 1. Višina in obseg sofinanciranja

Razdelitev sredstev bo odvisna od števila prijavljenih in izbranih projektov ter od skupnega zneska zahtevanih sredstev.

 1. Rok in način prijave

Prijave morajo biti oddane do 25. 4. 2024 na naslov KS Laporje, Laporje 56, 2318 Laporje. Prijavni obrazec mora vključevati:

 • Ime in kontaktne informacije prijavitelja.
 • Opis projekta, vključno s cilji, ciljnimi skupinami in predvidenim proračunom.
 • Časovni načrt izvedbe projekta.
 1. Postopek izbora in obveščanja

O izboru projektov bodo prijavitelji obveščeni najkasneje do 20. 5. 2024. O odločitvi organizatorja ni možna pritožba. Izbrani projekti bodo sredstva prejeli pod pogoji, določenimi v pogodbi o sofinanciranju.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na 040 209 525.

Veselimo se vaših inovativnih predlogov in skupnega praznovanja krajevnega praznika.

Predsednik KS Laporje,

Štefan Otorepec

Read More

Razpis za prejemnike nagrad in priznanj 2024

Svet Krajevne skupnosti Laporje

 R A Z P I S U J E

zbiranje predlogov za prejemnike priznanj in nagrad KS Laporje za leto 2024.

 Krajevna skupnost Laporje objavlja razpis za podelitev priznanj zaslužnim krajankam in krajanom, ki so s svojim delovanjem in dosežki prispevali k razvoju, napredku in ugledu naše skupnosti.  Priznanje lahko prejmejo krajani ali društva KS Laporje za:

 1. Prispevek k razvoju in napredku KS Laporje: Za posameznike/društva, ki so s svojimi idejami, iniciativami ali vodenjem projektov prispevali k razvoju in napredku Krajevne skupnosti Laporje.
 2. Večletno aktivno delo v KS Laporje: Za posameznike/društva, ki so se več let aktivno vključevali v dejavnosti krajevne skupnosti in s svojim neprekinjenim delovanjem pomembno vplivali na skupnost.
 3. Izredni rezultati v širši družbeni skupnosti: Za krajanke in krajane/društva, ki so dosegli izredne rezultate na kateremkoli področju, ki pozitivno vpliva na širšo družbeno skupnost.
 4. Izredni dosežki na različnih področjih: Za izjemne dosežke na športnem, kulturnem, strokovnem, znanstvenem, umetniškem, humanitarnem ali organizacijskem področju.

 Kriteriji za nominacijo:

 • Kandidat mora biti krajan KS Laporje.
 • Društva so pravno registrirana in imajo sedež v Krajevni skupnosti Laporje..
 • Predlog mora vključevati opis dosežkov in delovanja nominiranca/društva.
 • Predloge lahko podajo posamezniki, društva, organizacije ali institucije.

 Postopek oddaje predlogov:

Predloge z ustrezno dokumentacijo in utemeljitvijo pošljite na naslov: Krajevna skupnost Laporje, Laporje 56, 2318 Laporje.

 Rok za oddajo predlogov:

Vsi predlogi morajo biti oddani najkasneje do 25. aprila 2024.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na telefonsko številko 040 209 525.

Podelitev priznanj bo potekala na slovesnosti ob prazniku Krajevne skupnosti, datum bo naknadno sporočen.

Veselimo se vaših predlogov in priložnosti, da skupaj praznujemo izjemne dosežke naših krajanov.

 Predsednik KS Laporje,

Štefan Otorepec

 

Read More
SMETI CHAT

Čistilna akcija v KS Laporje

Spoštovani krajani in krajanke Krajevne skupnosti Laporje,

Turistično društvo Laporje z veseljem napoveduje organizacijo čistilne akcije, ki bo potekala v soboto, 6. aprila 2024. Z vašo pomočjo želimo naše kraje narediti še lepše in čistejše. Akcija se bo osredotočila na čiščenje javnih površin, cest in jarkov v naši skupnosti.

Kako se lahko vključite?

Za sodelovanje v čistilni akciji ni potrebna predhodna prijava. Vsi, ki bi radi prispevali k bolj čisti in zdravi skupnosti, se lahko obrnete na svoj vaški odbor, kjer boste prejeli vse potrebne informacije, rokavice in vreče za smeti.

Pomembno obvestilo:

 • Čistilna akcija ni namenjena čiščenju privatnih zemljišč niti zbiranju kosovnih odpadkov iz gospodinjstev. Osredotočili se bomo na čiščenje javnih površin, kar vključuje odstranjevanje odpadkov s cest in iz jarkov.
 • V primeru, da med čiščenjem naletite na nevarne odpadke, kot so uporabljene igle, azbestne plošče ali kaj podobnega, je pomembno, da tega ne poskušate odstranjevati sami. Prosimo vas, da takoj obvestite Komunalo Slovenska Bistrica, ki bo poskrbela za varno odstranitev nevarnih materialov.

Z vašo pomočjo lahko naredimo veliko razliko! Čistilna akcija predstavlja priložnost, da skupaj prispevamo k ohranjanju čistega in zdravega okolja za nas vse. Zato vabimo vsakega izmed vas, da se nam pridruži v tej pomembni pobudi.

Za dodatne informacije lahko kontaktirate Turistično društvo Laporje ali vaš vaški odbor.

Veselimo se vaše udeležbe in skupnih prizadevanj za čistejšo KS Laporje!

Read More
1 (1)

Ureditev začasnega parkirišča pri pokopališču v Laporju: Korak naprej v razvoju Krajevne skupnosti

V živahnem utripu krajevne skupnosti Laporje so člani sveta krajevne skupnosti (KS) skupaj s predsednikom KS nedavno obiskali pokopališče v Laporju, kjer so se posvetili pregledu lokacije za ureditev začasnega parkirišča. S tem obiskom so izkazali skrb za infrastrukturni razvoj in izboljšanje življenjskih pogojev v kraju. Trenutno parkirišče, ki služi obiskovalcem pokopališča, je zaradi omejene kapacitete postalo premajhno in ne zadostuje več potrebam skupnosti.

Razširitev parkirišča se je pokazala kot nujna, še posebej v luči načrtov za ureditev nove ceste ob obstoječem parkirišču, ki bi še dodatno zmanjšala razpoložljiv prostor za parkiranje. Ta problematika ne le da otežuje dostop do pokopališča, ampak tudi zmanjšuje funkcionalnost in estetiko območja. V zavedanju pomena celovite ureditve so člani KS Laporje zato razmišljali o učinkovitih rešitvah, ki bi koristile celotni skupnosti.

Zavedajoč se finančnih omejitev, s katerimi se sooča krajevna skupnost, so člani sveta izrazili upanje na sofinanciranje projekta s strani občine. Predvidena višina sofinanciranja znaša 15 tisoč evrov, kar bi skupnosti omogočilo realizacijo naložbe, ki je brez podpore občine ne bi bilo mogoče izvesti. Krajevna skupnost se tako zanaša na pozitiven odziv in finančno podporo občine, da lahko nadaljuje s tem pomembnim projektom.

Da bi projekt začasnega parkirišča uspešno stekel, bo KS Laporje pristopila k popisu del in pripravi natančnih načrtov. Naslednji korak bo obisk župana in predstavitev investicijske vrednosti naložbe. S tem bodo člani KS in predsednik poskušali zagotoviti vso potrebno podporo za hitro in učinkovito izvedbo del.

Cilj krajevne skupnosti je, da se z deli zaključi pred praznovanjem krajevnega praznika, ki bo v juniju. To bi bilo simbolno dejanje, ki bi skupnosti prineslo dodatno zadovoljstvo in ponos, saj bi s skupnimi močmi uspeli izboljšati infrastrukturo in kakovost bivanja v Laporju.

Projekt ureditve začasnega parkirišča pri pokopališču v Laporju je primer kako skupne prizadevanja, sodelovanje med krajevno skupnostjo in občino ter usmerjena naložba lahko privedejo do konkretnih izboljšav v lokalnem okolju. S tem se ne samo odgovarja na trenutne potrebe skupnosti, ampak se tudi gradi temelje za bolj urejeno in prijazno življenjsko okolje v prihodnosti. (N. R.) 

 

Read More
20240131_165937

Laporje: Obnova večstanovanjske zgradbe

Januarja je bil v sejni sobi KS Laporje sestanek etažnih lastnikov večstanovanjske zgradbe na naslovu Laporje 56, saj želijo na KS Laporje pristopiti k obnovi.  Če želijo pristopiti k obnovi, so morali najprej izbrati upravljalca zgradbe. Na sestanku so bili predsednik KS Laporje Štefan Otorepec, podpredsednik KS Laporje Zoran Košič, Maja Lončarič, Brigita Iršič in predstavnik podjetja Ibis upravljanje d.o.o. Matej Milanovič. Sestanka pa se niso udeležili predstavnik JKP Slovenska Bistrica, pošte Slovenija in Občine Slovenska Bistrica. 

Predsednik KS Laporje Štefan Otorepec je sestanek začel s predstavitvijo razlogov za izbiro upravljavca večstanovanjske stavbe na naslovu Laporje 56. Poudaril je, da je izbira upravljavca nujna, če želijo pristopiti k obnovi te zgradbe. Celotna zgradba namreč vidno propada. Popraviti je treba streho, narediti novo fasado in zamenjati okna. Vseeno pa so se na sestanku prisotni etažni lastniki strinjali, da je najbolj nujno treba sanirati streho. Podjetje Ibis upravljanje d.o.o. je pripravilo ponudbo za upravljanje, ki so jo na KS Laporje že pred sestankom poslali vsem etažnim lastnikom. Kot je bilo na sestanku povedano, so se etažni lastniki z izbiro upravljalca strinjali. Zato so podpisali dokument, s katerim so za upravnika večstanovanjske stavbe na naslovu Laporje 56, številka stavbe 65, k.o. 769 – Laporje, določili družbo Ibis upravljanje d.o.o., Partizanska cesta 13a, Maribor.

V nadaljevanju sestanka je predstavnik družbe Matej Milanovič zbrane obvestil, da za lažjo izvedbo podpisa pogodbe z upravljavcem, določijo za podpisnika pogodbe samo enega izmed etažnih lastnikov. Po krajši razpravi so za podpisnika imenovali predsednika KS Laporje Štefana Otorepca. S tem so se strinjali tudi svetniki KS Laporje, ki so na dopisni seji sprejeli sklep o tem imenovanju.

Matej Milanovič je na sestanku dejal, da bo listino za imenovanje družbe Ibis za upravljalca, poslal tudi ostalim etažnim lastnikom, ki na sestanku niso bili prisotni. Ko bodo vsi podpisali, bo Štefan Otorepec v imenu vseh podpisal pogodbo o upravljanju. Nato bodo v družbi Ibis pridobili tri ponudbe za sanacijo strehe. Ko bodo ponudbe pridobljene, bo sledil nov sestanek, kjer bodo skupaj izbrali najugodnejšega izvajalca del. (N. R.) 

Read More
20231220_201537

Zaključek leta KS Laporje

Kljub pičlim finančnim sredstvom s katerimi je letos razpolagala laporska krajevna skupnost, kot mnoga v naši občini, so poskrbeli za najnujnejša dela, predvsem za krpanje cest. KS je pač morala varčevati na vseh področjih, kot so ugotavljali na zadnjem srečanju. Zadnja seja KS Laporje je potekala v dobrem vzdušju, kljub temu da po krajih niso bile realizirane številne aktivnosti, kot se je to odvijalo v prejšnjih letih ‘debelih krav’. Letos jim je uspelo asfaltirati le dobrih 50 metrov ceste v središču Laporja, do farne cerkve. Poleg nujnih komunalnih del jim je uspelo le še zakrpati nekaj cest. Ostali planirani projekti pa bodo morali počakati. Člani sveta KS pa so se strinjali, da bo v prihodnjem letu prioriteta ureditev parkirnega prostora ob pokopališču. S tem problemom se v Laporju ukvarjajo že več mandatov, pa jim še vedno ni uspelo pridobitev zemljišča za ta namen. Krajani pa negodujejo zaradi omejenega parkirišča. Nujna je tudi obnova mnogih cest, še posebej na Razgorju in Kočnem. Ostane jim samo upanje za pridobitev sredstev s strani občine Slovenska Bistrica, kjer pa se prav tako ubadajo s pomanjkanjem sredstev, kot je predstavil predsednik KS, Štefan Otorepec. Pohvalno je tudi, da svet KS deluje konstruktivno za razvoj svojega kraja kljub vse težjim časom. (Avtor: Marjan Mally)

Read More
pohod

Zimski pohod ŠD Križni Vrh

Člani Športnega društva Križni Vrh 21. decembra organizirajo prvi večerno-nočni pohod. Zbor bo na Športnem igrišču Križni Vrh ob 17.uri, od koder bo pohodnike pot peljala do Kočnega in z povratkom skozi Laporje vse do izhodiščne točke.
Ne bo manjkalo dobre družbe, svežega zraka in lepih pogledov na lepote naših krajev. V ŠD še dodajajo, da naj vsak udeleženec poskrbi za svojo varnost, toplo obleko, obutev in naglavno/ročno svetilko. (Vir: ŠD Kržini Vrh; Foto: ŠD Križni Vrh)

Read More
DSC_0039 splet

V Laporju tradicionalni božično-novoletni sejem

V petek, 8. 12. 2023, so laporski osnovnošolci in učitelji v Laporje priklicali pravljično vzdušje, saj so pripravili že 20. božično-novoletni sejem. Četrtošolec Filip Bračič je zaigral uvod v program, nato pa sta prisotne pozdravila ravnateljica šole in vrtca Margareta Voglar in predsednik KS Laporje Štefan Otorepec. Ker se ravnateljica ob koncu koledarskega leta upokojuje, se ji je predsednik v imenu sveta KS Laporje in v imenu staršev zahvalil za uspešno delo in povezovalno vlogo med šolo in KS. Sledili so nastopi osnovnošolcev, KUD-ovega zbora ter zvoki šolskega benda in orkestra GŠ Slov. Bistrica. Da so bili laporski otroci letos zelo pridni, je potrdil tudi prihod Božička. S prižigom lučk na stojnicah se je šolski park spremenil v pravljično deželo. Okrašene stojnice so se šibile pod izdelki ustvarjalnih otrok, dišalo je po prigrizkih in vroči čokoladi. Celoten izkupiček prodaje na sejmu je namenjen šolskemu skladu, ki omogoča otrokom dodatne vsebine in ugodnosti. (Vir: https://www.os-laporje.si/2023/12/08/20-bozicno-novoletni-sejem-v-laporju/; Foto: Marjan Mally in OŠ Laporje). 

 

 

Read More

Pozdrav poletju na OŠ Laporje

To je bila že tretja glasbena prireditev ob zaključku šolskega leta na Osnovni šoli Gustava Šiliha Laporje pod naslovom Pozdrav poletju. Priznati je treba, da so v Laporju najbolj obiskane prireditve, ki jih organizira osnovna šola in nastopajo njihovi učenci. Le kdo od staršev, ne bi bil vesel nastopa svojega otroka. Nastop pa pripravijo neutrudni pedagogi. Šolski park je bil prizorišče sproščenega nastopa otrok. Nastop je potekal v stilu otroške razigranosti in navdušil gledalce, po večini starše, ki so jih vzpodbujali s ploskanjem. Nastopili so mladi solistki Žana Mušič in Jasmina Jevšinek, pevski zbor Štorkljice, plesalke plesne šole Natke Geržina, mladinski pevski zbor, šolski band, folklorna skupina in šolski pevski zbor. Za dobro voljo sta poskrbela Matevž in Lilijana s kemijskim poskusom. Bila je to prireditev, ki so jo v celoti izvedli učenci in navdušili gledalce. Vsi pa so bili pogoščeni s sadno sladico. (povzeto po zapisu Marjana Mallya)

Read More

Priznanja zaslužnim krajanom in društvom za leto 2023

Krajevna skupnost Laporje ob svojem prazniku vsako leto podeli javna priznanja zaslužnim članom in društvom za minulo leto. Ob tej priložnosti se podelijo tudi pokali najboljšim športnim ekipam in posameznikom, ki so tekmovali v času praznovanja. Po uvodnem nastopu mešanega pevskega zbora Kulturno umetniškega društva Bojana Siniča in nagovoru voditeljice Nine Razboršek v Šilihovi dvorani OŠ Laporje, je predsednik KS, Štefan Otorepec predstavil dejavnosti v KS Laporje. Za kulturni program je poskrbela OŠ Laporje z nastopom saksafonista Maksimiljana Grila, učenk Sare Brdnik in Zale Ladinek, ki sta zaigrali na violino in flavto ter recitatork Lane Krošl s svojo avtorsko deklamacijo, ter Eve Šlamberger in Eme Julije Vuk, ki sta recitirali pesem učenke Tamare Bogme.Sledila je podelitev krajevnih priznanj za leta 2023, ki so jih prejeli: Anže Jerebinšek iz Križnega Vrha, Anton Vajs, tajnik Društva upokojencev Laporje in Mešani pevski zbor KUD Bojan Sinič. Zdravko Šircu je bilo podeljeno posebno priznanje KS Laporje. Pevski zbor in Lina Lampret, ki je zaigrala in zapela Smolarjevo pesem, so popestrili prireditev, nakar je najmlajša članica sveta KS, Urška Lorber podelila pokale športnikom. (Marjan Mally)

Read More